ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΝ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
προγραμμάτισε και διεξάγει ένα πρωτοποριακό για την κυπριακή
τεχνική εκπαίδευση πρόγραμμα κατάρτισης Εργοδηγών Δομικών και
Τεχνικών Έργων.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή της ευκαιρίας σε άτομα που εργοδοτούνται στη βιομηχανία κατασκευών να αποκτήσουν μιαν ολοκληρωμένη κατάρτιση ώστε να μπορούν υπεύθυνα να αναλάβουν τη διεύθυνση ενός εργοταξίου. Ουσιαστικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού θα αποτελούν τον συνδετικό κρίκκο μεταξύ του επιστήμονα μηχανικού ή αρχιτέκτονα και του εργατοτεχνικού προσωπικού ενώ παράλληλα θα ασκούν την τεχνική, οικονομική και οργανωτική διαχείριση του εργοταξίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Η εκπαίδευση/κατάρτιση των εργοδηγών παρέχεται δύο μέρες την εβδομάδα και σε μή εργάσιμες ώρες, έτσι, ο σπουδαστής συνεχίζει απρόσκοπτα τη δουλειά του από την οποία αποκομίζει και εμπειρίες που απορρέουν από τη θεωρητική του κατάρτιση. Στο πρόγραμμα, προβλέπεται ύλη στοχευμένη στις πραγματικές ανάγκες ενός εργοταξίου, είναι δε συνολικής διάρκειας 530 ωρών κατανεμημένη σε 16 ενότητες, και χρονικής διάρκειας τριών εξαμήνων.

Παράλληλα, γίνονται επισκέψεις σε εργαστήρια ελέγχου υλικών όπου οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν τις μεθόδους ελέγχου των διαφόρων υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτικών υλικών κλπ., όπως επίσης και σε δομικά εργοτάξια και οδικά έργα υπό κατασκευή. Η εκπαίδευση/κατάρτιση γίνεται από έμπειρους Πολιτικούς Μηχανικούς τόσο σε μεθόδους κατάρτισης όσο και σε μελέτες και επιβλέψεις δομικών έργων και οδοποιίας. Οι διαλέξεις γίνονται στη Λάρνακα, σε αίθουσες και κτίρια εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα ενώ παράλληλα είναι πιστοποιημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, οι καταρτισθέντες μπορούν να διεκδικήσουν την ανάλογη θέση στο εργοτάξιο με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται για τη θέση αυτή.

Λεπτομέρειες για την ύλη που διδάσκεται, το κόστος του προγράμματος και για ο, τι άλλο σχετίζεται με τα μαθήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Ινστιτούτο τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα τους δίδονται όλες οι πληροφορίες και άλλες λεπτομέρειες.

Δίπλωμα 1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ