Πρόγραμμα Έτους 2017


Ημερομηνία διεξαγωγής | 10/01 – 21/01
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

10 Ιανουαρίου – 21 Ιανουαρίου

Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 24/01 – 14/02
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

24 Ιανουαρίου - 14 Φεβρουαρίου

Η Χρήση του Ολικού Σταθμού (TOTAL STATION)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 21/02 – 02/05
Ημέρα | Τρίτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

21 Φεβρουαρίου - 2 Μαΐου

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σαν Εργαλείο για τον Εργοδηγό

Ημερομηνία διεξαγωγής | 18/02 – 06/05
Ημέρα | Σάββατο
Ωρα | 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

18 Φεβρουαρίου – 6 Μαΐου

Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/05 – 10/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

09 Μαΐου – 10 Ιουνίου

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά – Ιδιότητες/Εφαρμογές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 13/06 – 24/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

13 Ιουνίου – 24 Ιουνίου

Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

Ημερομηνία διεξαγωγής | 27/06 – 15/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

27 Ιουνίου – 15 Ιουλίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 18/07 – 19/09
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

18 Ιουλίου - 19 Σεπτεμβρίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου Επιπέδου Εργοδηγού

Ημερομηνία διεξαγωγής | 23/09 – 17/10
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

23 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Οικοδομές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 21/10 – 18/11
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

21 Οκτωβρίου – 18 Νοεμβρίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων - Προγραμματισμός και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 21/11 – 23/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

21 Νοεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων - Προσφοροδότηση

 

Copyright ©2017 Themistocleon