Σειρά Μαθημάτων

Πατήστε στα Πάρακατω για Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

 

 • Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σας Εργαλείο για τον Εργοδηγό
 • Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου – Τεχνική Ορολογία στα Δομικά / Τεχνικά Έργα
 • Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων
 • Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση βασικών στελεχών της βιομηχανίας οικοδομών στην κοστολόγηση διαφόρων οικοδομικών εργασιών με χρήση ειδικών εντύπων και βάσει αυξομειουμένων τιμών υλικών / εργατικών / μηχανημάτων καθώς επίσης στην προμέτρηση ποσοτήτων από κατασκευαστικά σχέδια με σκοπό τον υπολογισμό του συνολικού κόστους μιας κατασκευής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους και Υπεργολάβους δομικών έργων καθώς επίσης εργοδηγούς και επιστάτες.

 • Προμετρήσεις Τεχνικών Έργων
 • Προμετρήσεις Τεχνικών Έργων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση ατόμων που ασχολούνται σε έργα οδοποιίας στην κοστολόγηση διαφόρων εργασιών (χωματουργικά, τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί, πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις, κλπ.) με χρήση ειδικών εντύπων και βάσει αυξομειουμένων τιμών υλικών / εργατικών / μηχανημάτων καθώς επίσης στην προμέτρηση ποσοτήτων από κατασκευαστικά σχέδια και μηκοτομές με σκοπό τον υπολογισμό του συνολικού κόστους για ένα έργο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνικούς και Επιστάτες έργων οδοποιίας τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

 • Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου
 • Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση εργοδηγών, εργολάβων και επιστατών της οικοδομικής βιομηχανίας στη μελέτη του αρχιτεκτονικού και κατασκευαστικού σχεδίου ώστε να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν με ευχέρεια τα σχέδια αυτά.

 • Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές
 • Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

  Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης εκμάθηση της χρήσης του χωροβάτη και η πρακτική εξάσκηση για εκτέλεση χωροσταθμίσεων μέσα στο εργοτάξιο· παράλληλα, η κατανόηση των υψομετρικών διαφορών μεταξύ επιπέδων. Επίσης, ο υπολογισμός όγκων εκσκαφών/ επιχώσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες και Τεχνικούς δομικών έργων και οδοποιίας .

 • Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου.
 • Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τον ρόλο του Εργοδηγού, την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, την οργάνωση του εργοταξίου, καθώς επίσης τις ιδιότητες και μεθόδους ελέγχου των βασικών δομικών υλικών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες και άλλους υπεύθυνους εργοταξίου Δομικών Έργων.

 • Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο.
 • Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

  Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και κυρίως η πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους εύκολης και ορθής χάραξης οικοδομών σε οικόπεδο κανονικού και ακανονίστου σχήματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους εργολάβους, επιστάτες και εργοδηγούς της οικοδομικής βιομηχανίας.

 • Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Κατασκευές.
 • Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Κατασκευές

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση επιστατών και εργοδηγών της οικοδομικής βιομηχανίας με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τις γεωμετρικές κατασκευές για εύκολη και ευχερή χρήση τους μέσα στο εργοτάξιο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες, εργολάβους και υπεργολάβους δομικών και τεχνικών έργων.

 • Κλιμακοστάσια, Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές
 • Κλιμακοστάσια, Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους υπολογισμού, χάραξης και κατασκευής όλων των τύπων κλιμάκων και αψίδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους, Επιστάτες, Τεχνικούς δομικών έργων και Υπεργολάβους Ξυλοτύπων.

 • Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα.
 • Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση Εργοδηγών, Τεχνικών και Επιστατών που ασχολούνται με έργα οδοποιίας ώστε να εμπεδώσουν τις αρχές που επηρεάζουν τη χάραξη μιας οδού και να πλουτίσουν τις γνώσεις τους στους τομείς υπολογισμού των χωματουργικών, εξυγειαντικών και συναφών τεχνικών έργων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Τεχνικούς και Επιστάτες έργων οδοποιίας τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

 • Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα.
 • Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση Τεχνικών και Επιστατών που ασχολούνται με έργα οδοποιίας ώστε να εμπεδώσουν τις αρχές που διέπουν την ορθή κατασκευή των βάσεων και του ασφαλτικού τάπητα καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου των υλικών που χρησιμοποιούνται. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς και Επιστάτες έργων οδοποιίας τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

 • Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο.
 • Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται με την εποπτεία έργων μικρομεσαίας κλίμακας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας με σκοπό να συμβάλουν και αυτοί στην αποφυγή ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβαινόντων των εφαρμόζοντας τις αρχές πρόληψης από το στάδιο της έναρξης μέχρι και της ολοκλήρωσης των έργων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες και άλλους υπεύθυνους εργοταξίου Δομικών Έργων.

 • Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών
 • Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται με την διαχείριση έργων μικρομεσαίας κλίμακας για τους κανόνες που διέπουν τα Συμβόλαια Ε1(α) και Ε2(α) της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους, Εργοδηγούς και Διευθυντές Μικρομεσαίων Εργοληπτικών Εταιριών.

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Κτηματομεσιτών
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Κτηματομεσιτών

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση ατόμων που ασχολούνται με αγοραπωλησίες ακινήτων ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και εμπειρίες που σχετίζονται άμεσα με το κτηματομεσιτικό επάγγελμα˙ επίσης, η επαγγελματική ανέλιξη του συμμετέχοντος και η προετοιμασία του για τις εξετάσεις του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπαλλήλους κτηματομεσιτικών γραφείων και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανάπτυξη ακινήτων.

 • Η χρήση του Ολικού Σταθμού - (Total Station)
 • Η χρήση του Ολικού Σταθμού - (Total Station)

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του Ολικού Σταθμού και η πρακτική εξάσκηση για μετρήσεις γωνιών, αποστάσεων, υψομετρικών διαφορών και κλίσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους Πολιτ. Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Επιστάτες και Τεχνικούς δομικών έργων και οδοποιίας.

 • Εργαστηριακοί Ελέγχοι Δομικών Υλικών
 • Εργαστηριακοί Ελέγχοι Δομικών Υλικών

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους ελέγχου των διάφορων δομικών υλικών και η κατανόηση της χρησιμότητας και αναγκαιότητας των ελέγχων αυτών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργολάβους, επιστάτες και εργοδηγούς της βιομηχανίας κατασκευών (οικοδομές και οδοποιία) και περιλαμβάνει επίδειξη των μεθόδων ελέγχου των υλικών σε εργαστήριο.

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση ατόμων που ασχολούνται με το εξειδικευμένο θέμα των μεθόδων κατάρτισης άλλων ατόμων. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα όπως ο προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης, Μάθηση και επίλυση προβλημάτων, Ανάλυση των αναγκών για κατάρτιση, Μεθοδολογία κατάρτισης, Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης, Δεξιότητες του Εκπαιδευτή, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν αρμοδιότητα την εκπαίδευση/ κατάρτιση ατόμων σε μια επιχείρηση/ οργανισμό.

 

Copyright © Themistocleon